Sosyal Medya

Kuruluş Amacı ve Gerekçesi

EUROBA’NIN KURULUŞU

3 Ekim 2005 tarihinde başlayan üyelik müzakerelerinde; ülkemizin bir çok alanda AB fonlarından yararlanmasının önü açılmış, ilçemizin de bu kaynaklardan azami yararlanabilmesi amacıyla 10.09.2008 tarihinde Bağcılar Kaymakamlığı bünyesinde  ‘’Bağcılar Kaymakamlığı AB Projeleri Merkezi (EUROBA)’’ kurulmuş ve 18.02.2010 tarihinde ‘’Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi’’ onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

AB projelerini ve bu konuda merkezimizde yürütülen faaliyetleri, tüm yerli ve yabancı ilgililere tanıtmak ve yurt içi-yurtdışı iletişimi kolaylaştırabilmek amacıyla www.euroba.gov.tr adlı web sitesi hazırlanmıştır.

AB’ne üye ülkelerin, eğitim ve gençlik, enerji, çevre, bilim ve teknoloji, adalet ve içişleri, nükleer enerji, ayrımcılığın önlenmesi, kadın ve erkek eşitliği gibi çeşitli alanlarda ki politika ve uygulamalarının birbirlerine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulmuş programlardan birçoğu, üye ülkelerin yanı sıra aday ülkelere de açılmış olup, programa katılım vasıtasıyla Birliğe üye olan ve  aday ülkelerle işbirliği yapılarak AB’ye uyum sürecinin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

2007-2013 döneminde katılım öncesi mali yardım tutarı (IPA) toplamı dikkate alındığında, söz konusu, Avrupa Birliği Fonlarından daha fazla yararlanabilmek, ülkemize sayısal olarak daha çok proje kazandırabilmek ve yapılacak projelerin kalitesini arttırabilmek için; başta kamu kurum ve kuruluşlarımızın bünyesinde bulunan AB merkezleri ile sivil toplum kuruluşları tarafından kurulmuş benzeri kuruluşlarla işbirliği ve ortaklık faaliyetlerinin hem projelerin kabulünde hem de kalitesinin arttırılmasında sağlayacağı katkı açıktır.

Bu kapsamda, ilçemizde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumları, kamu ve kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmakla birlikte, daha geniş kapsamlı işbirliği ve ortaklıkların hem proje üretme kapasitesine hem de müktesebatın benimsenmesine katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

EUROBA’NIN KURULUŞ AMACI

  • 09.2008 tarihli AB Projeleri Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesinin hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve sahip bulunulan deneyim ver bilginin diğer proje yapmaya istekli kurumlara aktarılmasını sağlamak,
  • AB tarafından sağlanacak fonların kullanımında ilçe ölçeğinde tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak,
  • Ab tarafından ilan edilen ve ülkemizin yararlanabileceği tüm programların ilçe içinde tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
  • Bağcılar ilçesinde AB programlarına ilişkin faaliyetlerin işleyişine yardımcı olmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine yardımcı olmak,
  • Bu programlardan faydalandırılacak projelerin değerlendirilmesi ve seçimini yapmak,
  • Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek,
  • Projelerin başarıya ulaşması için AB kuruluşları ve Ulusal Ajans yayınlarını takip etmek ve ilçedeki projeleri ilgilendiren konuları merkez görevlilerine ve proje hazırlayan kuruluşlara iletmek,
  • Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkanlar ölçüsünde bu kuruluşlara uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak.

EUROBA’NIN KURULUŞ GEREKÇESİ

10-11 Aralık 1999 tarihlerinde düzenlenen AB Devlet ve hükümet Başkanları Zirvesi’nde, Türkiye, AB’ne aday ülke olarak kabul ve ilan edilmiş olup, zirvede Türkiye’nin diğer aday ülkeler için de uygulandığı şekilde, ‘’Katılım Öncesi Stratejisi’nden yararlanacağı ve bu bağlamda, Topluluk programlarına katılım imkanına sahip olacağı karara bağlanmıştır. 3 Ekim 2005 tarihinde başlayan üyelik müzakerelerinde; ülkemizin birçok alanda AB kaynaklarından fon alabileceği ve ilçemizin bu kaynaklardan azami yararlanması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Topluluk programları, AB’ne üye ülkelerin, eğitim ve gençlik, enerji, çevre, bilim ve teknoloji, adalet ve içişleri, nükleere enerji, ayrımcılığın önlenmesi, kadın-erkek eşitliği gibi çeşitli alanlardaki politika ve uygulamalarının birbirlerine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulmuş işbirliği araçlarıdır.

Programlardan 40 tanesi, üyelerin yanı sıra aday ülkelere de açılmış olup, daha sonra işlerlik kazanacak olan Topluluk/AB Programlarından 5 tanesi de Aday Ülkelere açık olacaktır. Topluluk Programlarına katılım, İlçemizde çeşitli alanlardaki politika ve uygulamaların, Birliğe ve aday diğer ülkelerle kurulacak işbirliği vasıtasıyla AB’ne yakınlaştırılmasına imkan sağlamaktadır.

Gerek ilimiz ve gerekse bölge ekonomisinde Tekstil, Otomobil ve Matbaacılık sektöründe öncü ve örnek konumda bulunan Bağcılar İlçesinin AB’ne üyelik sürecinde; sahip bulunduğu yetişmiş insan gücünün yüksek üretim kapasitesi ve hızla gelişen ve büyüyen kentin altyapı, eğitim ve sosyal ihtiyaçları karşısında AB ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelerle daha fazla işbirliği yapılmasının zarureti tartışılmayacak kadar açıktır.

İlçemizde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumlarımız, sahip bulunduğumuz doğal, turistik, kültürel değerler ile sivil toplum kuruluşlarımızın yönetime katılımda ki istekliliği projelere fon sağlanmasında Bağcılar İlçesi olarak; AB tarafından Ülkemize sağlanan fondan azami derecede yararlanmak üzere:

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ilçe içinde tanıtılması, koordinasyonu, yürütülmesi ve programlardan faydalandırılacak projelerin AB Komisyonu ve Ulusal Ajansa sunulacak projelerin AB Projeleri Merkezinde (EUROBA) değerlendirilmesi, seçimi AB Komisyonu ve Ulusal Ajansa sunulacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerin yapılması, üye ülkeler, Ulusal Ajans, AB Komisyonu ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkilerin yürütülmesi amacıyla uygulayıcı ve koordinatör birim olarak Bağcılar Kaymakamlığı bünyesinde 10.09.2008 tarihinde Bağcılar Kaymakamlığı AB Projeleri Merkezi kurulmuştur.