Sosyal Medya

Euroba Teşkilatlanması

EUROBA’NIN TEŞKİLATLANMASI

Genel Koordinatör

Genel Koordinatörü, AB Projeleri niteliğinin gerektirdiği, teknik ve detaya ilişkin konularda, zaman kaybını önlemek, çalışmalarda sürat ve verimliği sağlamak üzere ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve istatistiki tabloları ilgili kuruluşlardan doğrudan talep edebilir, gerekli duyduğu hallerde proje ilgililerini toplantıya çağırabilir, kurum ve kuruluşlarla projelerin teknik detayları ilgili olarak Kaymakam adına yazışmalar yapabilir.

Genel Koordinatörü, gerek Avrupa Birliği Genel Sekreterliği gerekse AB komisyonu tarafından duyurusu yapılan ve Ülkemizin kullanımına açık programlar ve fonlarla ilgili, kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, yerel ve ulusal basını bilgilendirmek üzere toplantı, seminer ve diğer etkinlikleri düzenleyebilir ve diğer kurumlarca düzenlenmiş bu tür etkinliklere katılabilir.

Teşkilat

Merkezin yürüteceği hizmetlerde öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevcut görevlilerden yararlanılır, bu nitelikte eleman bulunamadığı takdirde sivil toplum kuruluşlarından gönüllü eleman çalıştırılabilir. İlçede iyi derecede İngilizce bilen ve daha önce bu alanlarda proje faaliyetlerine katılmış olanlar arasından Kaymakamlıkça AB Projeleri İlçe Sorumlusu belirlenir. İlçe sorumluları Kaymakamın sevk ve idaresinde merkezin ilçe düzeyindeki faaliyetlerini yerine getirir.

Genel Koordinatörün sevk ve idaresinde en az 5 görevli (Koordinatör dahil) ile hizmetler yürütülür. Daha fazla personele ihtiyaç duyulması halinde, ilgili Genel Koordinatörün teklifi ve Kaymakamın onayı ile ek personel görevlendirmesi yapılabilir.

Personel

AB Projeleri merkezinde çalıştırılacak olan Koordinatör ve diğer görevliler, iyi derecede İngilizce bilen (KPDS veya dengi Uluslararası geçerliliği olan dil yeterliliği belgesi IELTS veya TOEFL) ve daha önce AB Projeleri veya benzeri alanlarda uluslararası proje yapma deneyimi olanlar arasından, kamu kurumlarından veya sivil toplum kuruluşlarından geçici görevli ya da gönüllü olarak atanır. Bu şekilde atananlara ek bir ödeme yapılmaz.

Yerleşim

Bu merkezde çalıştırılacak olan koordinatör ve diğer görevliler, Kaymakamın onayı ile atanır. Görevlerine son verilmesinde de aynı usul takip edilir.

Merkez hizmetlerini Kaymakamlık EUROBA merkezinde yürütür.